Obchodní Podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Vydavatelem časopisu Marketing & Media je Forum Media, s.r.o., Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7, IČ: 06754066, DIČ: CZ06754066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288313 (dále též „organizátor“). Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede objednávku na těchto webových stránkách (dále jen „objednatel“). Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti vydavatele a objednatele. Dnem obednávky je založen závazný právní vztah mezi vydavatelem a objednatelem. Předplatné je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené vydavatelem. O všech případných změnách informuje vydavatel bezodkladně objednatele telefonem nebo e-mailem. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto objednávkou se řeší podle právních předpisů ČR.

OBJEDNÁVKY

Objednávky předplatného přijímá vydavatel elektronickou a telefonickou formou (přes e-shop, e-mail nebo telefonicky) a jsou závazné. Objednatel je povinen vyplnit objednávku pravdivě. Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná. Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu (v  případě platby převodem), nebo daňový doklad (v případě platby kartou). Tímto okamžikem se objednávka pro objednatele stává ZÁVAZNOU. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s  těmito obchodními podmínkami. Objednatel obdrží po uhrazení platby daný počet časopisů v řádném termínu doručení.

PŘEDPLATNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny předplatného jsou uvedeny na webových stránkách a jsou uvedeny bez DPH. Objednatel je oprávněn si zvolit mezi možností uhrazení předplatného online platební kartou nebo bankovním převodem. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje potřebné k provedení platby.

DAŇOVÝ DOKLAD

Daňový doklad – fakturu obdrží objednatel e-mailem po připsání platby na účet Forum Media, s.r.o. v termínu předepsaném zákonem. Objednatel souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu pdf. na e-mailovou adresu pro tento účel objednatelem zvolenou a sdělenou Forum Media, a v této souvislosti prohlašuje, že  tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Objednatel prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i opravného daňového dokladu, zasílaných ve formátu pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

STORNO PODMÍNKY

Nestanoví-li obchodní podmínky jinak, bere objednatel na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemá právo od uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, obsahuje-li smlouva lhůtu k plnění.

REKLAMACE

Případné reklamace týkající se stavu a vzhledu časopisu je objednatel povinen oznámit bezprostředně po jeho obdržení a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Forum Media, s.r.o.,
Františka Křížka 362/1,
170 00 Praha 7

IČ: 06754066,
DIČ: CZ06754066

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.,
č.ú.: 115-5872650257/0100
IBAN: CZ3501000001155872650257, 
BIC (SWIFT): KOMBCZPP