Někteří redaktoři a editoři České televize vyjádřili názor, že někteří členové vedení této instituce zvýhodňují ve vysílání určité politické strany či politiky. Pojem objektivní a vyvážené informace je neurčitým právním pojmem, který zahrnuje jevy nebo skutečnosti, jež nelze úspěšně zcela přesně právně definovat. Jejich obsah a rozsah se navíc může měnit, např. v závislosti na čase a místě. Právní pojem objektivity je nutno vnímat optikou, která je pro posuzování sporů a pocit objektivity na straně účastníků vyjádřena tezí "audiatur et altera pars" (budiž slyšena i druhá strana). V televizním zpravodajství samozřejmě nelze zcela kopírovat principy dané soudnímu řízení, ale tomuto vzoru by se vysílání mělo blížit.

reklama
reklama

Vyváženost nemůže být absolutní

Vyváženost a rovný přístup do vysílání veřejnoprávní televize v předvolebním období neznamená absolutní rovnost kandidujících subjektů. Vzhledem k omezenosti vysílací doby a počtu politických subjektů je nutno vycházet z odstupňované rovnosti. To znamená, že musí každý kandidující subjekt dostat alespoň určitou minimální šanci ke své prezentaci tak, aby byl naplněn požadavek plurality. Vyváženost a objektivita jsou zajištěny již poskytnutím této minimální šance k prezentaci.

Veřejnoprávní média by měla vytvářet ze své podstaty strukturovaný a co možná nejvíce pluralitní prostor pro vyjadřování názorů. Ve zpravodajství o aktuálních tématech je v podstatě nemožné dodržet zásadu vyváženosti a rovného přístupu. Politická realita bude vždy produkovat více událostí týkajících se politických stran. O to důležitější je, aby v této době bylo zpravodajství ovládáno principem objektivity, což například znamená, že referování o události, které se účastní provládní politik, by mělo být doprovázeno buď vlastním kritickým zhodnocením redaktorem ČT, nebo komentářem politického oponenta. Klíčovou otázkou pro objektivitu, vyváženost a rovné zastoupení v předvolebních debatách je to, kdo bude jejich účastníkem. Bylo by chybou, aby na těchto debatách byli přítomni pouze politici z politického establishmentu, a to jak provládního nebo opozičního, neboť by to přispívalo k rigiditě politického života. Na druhou stanu není ani z technického hlediska možné, aby na nich byli účastni politici, kteří reprezentují zanedbatelné politické preference obyvatel České republiky. ČT by tedy měla najít relevantní klíč, který by stanovil politický a společenský význam subjektů působících v politickém životě. Metoda volebního potenciálu (viz M&M č. 41/2013), kterou televize použila v tomto předvolebním období, díky níž mohou oslovení lidé v krajích hlasovat víckrát, očividně selhala, neboť mezi osm nejsilnějších stran v naprosté většině krajů katapultovala do předvolebních debat i politické trpaslíky, resp. trpaslíka.Podle právníka Aleše Rozehnala nová metoda ČT volebního potenciálu selhala.

reklama